<aside> 📌 ประกาศแจ้งเตือน

</aside>

เอกสารประกอบการเรียน

MBA101000 - กระบวนการคิดของผู้ประกอบการและการปฏิบัติ (อาจารย์ ภก.ดร. แสงสุข พิทยานุกูล)

MBA101102 - การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ (อาจารย์ ภก.ดร. แสงสุข พิทยานุกูล)

MBA101209 - การขายและการเจรจาต่อรองสำหรับผู้ประกอบการ (อาจารย์ ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร)

MBA101106 - การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจทางธุรกิจ (อาจารย์ ดร. มาลินี รณพัฒน์)

Basic Accounting - ปรับพื้นฐานบัญชี (ผศ.ดร. พรมิตร)

Special Courses - คอร์สพิเศษนอกรอบ

Online Class - ห้องเรียนย้อนหลัง

คลาสออนไลน์ เพื่อดูบทเรียนย้อนหลัง

Untitled Database

กิจกรรมพิเศษประจำเทอม 1

<aside> ✅ ช่องทางการชำระเงินกองกลาง

1688789383574.jpg

    โอนผ่านช่องทาง QR Code

KBANK.png

      Account: 022-1-64617-7
      ชื่อบัญชี: ชัยพล กิตติดำเกิง

</aside>

Google Drive


IESA - Google Drive

credit: คุณมิน

About the team


ประธานรุ่น - คุณเกมส์ รองประธานรุ่น - คุณปุ่ง ประธานรายวิชา -